close menu
INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPRAWY I OBSŁUGI TECHNICZNEJ (RMI)

Niniejsza strona internetowa udostępnia informacje dotyczące naprawy i obsługi technicznej (RMI) pojazdów produkowanych przez STOKOTA dla niezależnych operatorów zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów  i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE, zawarte w artkułach  61, 62 oraz załącznikiem numer X rozporządzenia.

List of types multistage homologation – vehicles completed

(According to point no. 3 of annex no. X of Regulation (EU) 2018/858 of The European Parliament and of The Council)

Wykaz typów homologacji wielostopniowej – pojazdy skompletowane

(Zgodnie z punktem 3 załącznika X Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r.)

Make (trade name of manufacturer):

 

Marka (nazwa handlowa producenta):

Type

 

Typ

Manufacturer engines codes:

 

Kody silników producenta:

 

Number of first stage type-approval

 

Numer homologacji typu pierwszego etapu

Company name and address                of manufacturer     of first stage type-approval

 

Nazwa firmy oraz adres producenta pierwszego etapu homologacji

 

Access to vehicle repair and maintenance information

 

Dostęp do informacji dotyczących naprawy

i konserwacji pojazdów

SCANIA N333 DC07 111

DC07 112

DC07 113

DC09 139

DC09 140

DC09 141

OC09 104

OC09 105

OC13 101

DC13 157

DC13 162

DC13 163

DC13 176

DC13 164

DC13 175

DC13 155  DC13 165

DC13 174

DC13 166

DC13 173

DC16 120

DC16 121

DC16 122

DC16 123

MG4115-2 001

MG4107 001

MG4115-2 001

MG4115 002

e4*2018/858*00100 SCANIA CV AB

SE-151 87 Södertälje

SWEDEN

http://rmi.scania.com