close menu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

STOKOTA SP. Z O.O. W ELBLĄGU

 • 1 ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW
 1. Niniejsze ogólne warunku umów dotyczą umów, na podstawie których Stokota Sp. z o.o. w Elblągu zobowiązuje się oddać dzieło polegające na wykonaniu cysterny na podwoziu dostarczonym przez klienta lub zakupionym albo wykonanym przez Stokota w celu realizacji zamówienia klienta.
 2. Właściwości cystern oraz podwozi zakupionych przez Stokota w celu realizacji zamówienia klienta na wykonanie cysterny określają specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do zawieranych umów.
 3. Ilekroć mowa o:
 • cysternie – oznacza to także podwozie, na którym cysterna zostaje wykonana,
 • dniach roboczych – oznacza to wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

 

 • 2 CENA (WYNAGRODZENIE)
 1. Klient może dokonać zapłaty ceny (wynagrodzenia) przez osoby trzecie (np. instytucje finansowe) , co nie uchybia zobowiązaniom Kupującego, także wtedy, gdy faktura ma być wystawiona na inny podmiot niż klienta.
 2. Jeżeli umowa nie określa innego terminu, Klient obowiązany jest zapłacić cenę (wynagrodzenie) najpóźniej przed wydaniem, a jeśli klient nie zabrał fizycznie cysterny – w dniu upływu terminu wydania cysterny, na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Stokota.
 3. Jeżeli umowa przewiduje uiszczenie zadatku lub zaliczki, opóźnienie klienta w jej pełnej zapłacie powoduje automatyczne przedłużenie terminu wykonania umowy przez Stokota o okres co najmniej równy opóźnieniu.
 4. Jeżeli umowa przewiduje zadatek, stosuje się przepisy art. 394 kc. Zadatek podlega przepadkowi lub powstaje prawo po stronie klienta do żądania zwrotu podwójnego zadatku razie odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków.

 

 • 3 MIEJSCE ORAZ TERMIN ODBIORU I WYDANIA
 1. Odbiór oraz wydanie cysterny nastąpi w siedzibie zakładu realizującego zamówienie, to jest w Elblągu, ul. Niska 2 albo w Kielcach, ul. Łódzka 296 A.
 2. Stokota powiadomi klienta o gotowości do odbioru cysterny pismem wysłanym faxem lub poczta elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.
 3. Klient zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru cysterny w terminie trzech dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru.
 4. Przy odbiorze Stokota przedstawi klientowi dokument wystawiony przez Transportowy Dozór Techniczny stwierdzający pozytywny wynik badania odbiorczego cysterny w odniesieniu do wymagań ADR oraz kompletną dokumentację techniczną cysterny i dokumenty do rejestracji kompletnego pojazdu.
 5. Odbiór polega na sprawdzeniu przez klienta zgodności cysterny z umową. Drobne usterki, które nie uniemożliwiają używania cysterny, nie stanowią przeszkody do odbioru. Z czynności odbioru strony sporządzają protokół.
 6. Klient powinien fizycznie zabrać cysternę (wydanie cysterny) z miejsca odbioru w ciągu trzech dni od dokonania odbioru lub upływu terminu odbioru cysterny, jeżeli klient bezpodstawnie nie dokonał odbioru.
 7. W przypadku niedostarczenia podwozia w/w terminie termin wykonania ulega przesunięciu. Dostarczenie podwozia niezgodnego z załącznikiem nr 2 może spowodować obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami (nie dotyczy naczep)

 

 • 4 GWARANCJA
 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na następujące okresy:
 • na zbiornik – 24 miesięcy,
 • na powłokę lakierniczą – 24 miesięcy
 • na pozostałe wyposażenie – 12 miesięcy
 • osie i układ jezdny – gwarancja producenta osi licząc od dnia odbioru cysterny.
 1. Warunki gwarancji określa książka gwarancyjna, którą Stokota wręczy klientowi wraz z wydaniem mu cysterny.
 2. Kupujący ma obowiązek zgłosić się na pierwszy przegląd gwarancyjny cysterny między 6 a 8 tygodniem jej eksploatacji w zakładzie, w którym wykonano cysternę lub w innym wyznaczonym punkcie serwisowym.

 

 • 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Stokota może odstąpić od umowy, jeżeli klient jest w zwłoce dłużej niż tydzień z zapłatą zaliczki lub zadatku, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
 2. Stokota może odstąpić od umowy, jeżeli klient jest w zwłoce dłużej niż miesiąc z odbiorem cysterny lub fizycznym jej zabraniem po odbiorze albo z zapłatą całej ceny (wynagrodzenia), albo z wykonaniem przez klienta innych czynności, bez których zamówienie nie może być zrealizowane, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu z zagrożeniem odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli Stokota jest w zwłoce z wyznaczeniem terminu odbioru cysterny dłużej niż miesiąc, klient wyznaczy Stokota dodatkowy miesięczny termin do odbioru cysterny z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu klient może odstąpić od umowy.
 4. Każda ze stron może odstąpić od umowy natychmiast, bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli druga strona oświadczy, że nie wykona umowy albo jest oczywiste, że jej nie wykona nawet w terminie dodatkowym.

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiana lub uzupełnienie umowy, jak również odstąpienie od niej lub jej rozwiązanie za zgodą stron wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności
 2. Spory jakie mogą wyniknąć między stronami w związku z zawarciem, odstąpieniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy, strony będą starały się załatwić w drodze negocjacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zakładu Stokota realizującego umowę.