close menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI firmy Stokota Sp.z o.o.

Zawartość

 1. Twoja prywatność jest dla nas ważna
 2. Masz prawo do prywatności
 3. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 4. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach?
 5. O udostępnianiu i przechowywaniu Twoich danych osobowych.

 

1.   Twoja prywatność jest dla nas ważna

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób uczciwy, zgodny z prawem, prawidłowy i przejrzysty. W tym dokumencie – naszej Polityce prywatności – wyjaśniamy, w jaki sposób odbywa się przetwarzanie i jakie dane osobowe są z nim związane. Pojęcie „przetwarzania” obejmuje zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, łączenie, łączenie, archiwizowanie, usuwanie lub ostatecznie niszczenie.

Martwimy się tutaj o Ciebie jako (przyszłego) klienta naszej firmy, dostawcę lub osobę, której dane dotyczą innej organizacji, która jest z nami w kontakcie.

1.1 Wstępny komentarz

Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, abyś wiedział, dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Znajdziesz wyjaśnienie swoich praw i sposobu, w jaki możesz z nich skorzystać.

Wyjaśniamy Ci również, jakie dane osobowe przetwarzamy, gdy:

 • korzystasz z naszych usług
 • otrzymasz nasze cenniki
 • zadajesz pytania za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • odwiedzasz naszą firmę, targi i imprezy
 • przekazujesz swoją wizytówkę jednemu z naszych przedstawicieli
 • konsultujesz się z naszymi pracownikami podczas wizyt w firmie

Zastrzegamy możliwość zmian naszej Polityki Prywatności. Najnowszą wersję można znaleźć na naszych stronach internetowych. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z możliwymi zmianami.

1.2 Kto przetwarza Twoje dane? Kim jesteśmy?

Siedziba firmy Stokota znajduje się pod adresem ul.Niska 2, 82-300 Elbląg

Jest również administratorem przetwarzania Twoich danych osobowych. Wszelkie wzmianki o słowach „My”, „Nas” i „Nasze” w niniejszej polityce należy rozumieć jako odnoszące się do firmy Stokota.

1.3. Jak możesz się z nami skontaktować?

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej prywatności lub chcesz dostosować ustawienia prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

1.4. Wiodący organ nadzorczy Stokota

W przypadku firmy Stokota organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00 Email: kancelaria@uodo.gov.pl

2.   Twoje prawo do prywatności

Przysługuje Ci wiele praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Realizacja Twoich praw w naszych systemach i procedurach następuje najpóźniej 30 dni po otrzymaniu przez nas Twojego żądania. Jeśli z jakiegoś powodu nie można dotrzymać tego terminu, poinformujemy Cię o tym przed upływem pierwotnego okresu.

2.1 Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, poznania celu przetwarzania, skąd je pozyskaliśmy i kto je otrzymuje.

W takim przypadku możesz również dowiedzieć się, jak długo przechowujemy dane, czy dane są wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji oraz czy zamierzamy przesłać dane do kraju spoza Unii Europejskiej.

Żądane informacje przekazujemy Państwu na piśmie lub drogą elektroniczną w rozsądnym terminie.

2.2 Możesz poprosić o poprawienie/uzupełnienie swoich danych

Może się zdarzyć, że przetwarzane przez nas dane o Tobie są nieprawidłowe lub przestały być poprawne. Zawsze możesz poprosić o poprawienie błędnych danych lub uzupełnienie brakujących danych.

2.3 Prawo do usunięcia

Jeśli uważasz, że niesłusznie przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz poprosić o ich usunięcie. Wniosek o usunięcie danych osobowych może zostać odrzucony przez Stokota, jeśli jest to uzasadnione. Przykładami są wykonanie lub uzasadnienie roszczenia prawnego lub prawny obowiązek przechowywania określonych danych.

2.4 Prawo do ograniczenia danych osobowych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli podejrzewasz, że dane są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub nie zgadzasz się, że przetwarzamy dane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu. Będziemy stosować się do tego sprzeciwu, chyba że istnieją ważne powody, aby tego nie robić, na przykład w celu zapobiegania oszustwom lub zaleganiu z płatnościami.

2.5 Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Przetwarzanie jest wówczas przerywane, chyba że przetwarzanie jest niezbędne ze względu na przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych, interes osoby trzeciej lub w celu wniesienia, dochodzenia lub obrony roszczenia.

2.6 Prawo do przenoszenia danych

Możesz skontaktować się z nami w celu zażądania przekazania danych osobowych, które nam przekazałeś, podmiotowi trzeciemu.

2.7. Prawo do złożenia skargi

Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób naruszający przepisy o ochronie danych osobowych możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdziesz się w pkt 1.4.

2.8 Identyfikacja strony wnioskującej

Możesz skorzystać z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na pisemny wniosek. Szczegóły znajdziesz w punkcie 1.3.

Zawsze bądź jak najbardziej konkretny, kiedy chcesz skorzystać ze swoich praw. W ten sposób możemy odpowiednio zająć się Twoją prośbą.

Aby uniemożliwić innym korzystanie z Twoich praw, pragniemy jak najdokładniej zweryfikować Twoją tożsamość. Dlatego do wniosku należy zawsze dołączyć dokument potwierdzający, że tożsamość wnioskodawcy odpowiada Twojej tożsamości. Można to zrobić, dołączając do wniosku kopię dowodu osobistego. Zaczernij zdjęcie portretowe i numer dowodu osobistego (itp.), aby chronić swoją prywatność.

Jeżeli uznamy, że dostarczony dokument nie stanowi wystarczającego dowodu, poinformujemy Cię o tym. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku do czasu przedstawienia odpowiedniego dowodu.

3.       Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3.1. Stokota musi przestrzegać ustawowych obowiązków

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ciążących na STOKOTA obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”).

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji celu jakim jest zapewnienie należytego wykonywania spoczywających na STOKOTA obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

3.2. Stokota musi być w stanie wykonać z Tobą umowę

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wykonaniem umowy, którą z Tobą zawarliśmy, a także w celu zapewnienia możliwości podejmowania na Twoje żądanie przez STOKOTA czynności i działań jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jako nasz klient korzystasz z naszych usług lub kupujesz nasze produkty. Aby zagwarantować Państwu prawidłowe wykonanie naszej umowy, musimy przetwarzać i zarządzać tymi umowami na poziomie administracyjnym, księgowym i operacyjnym.

Dotyczy to również dostawców firmy Stokota. Również w tym przypadku musimy przestrzegać umowy oraz przetwarzać i zarządzać umowami z dostawcami na poziomie administracyjnym, księgowym i operacyjnym.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zawieramy umowę, że zawsze zaoferujemy Ci dobrze działającą stronę internetową. Dlatego instalujemy tak zwane funkcjonalne pliki cookie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z jej zawarciem i wykonywaniem, przez Ciebie lub przez nas.

3.3 Stokota ma uzasadniony interes handlowy w przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są z uwagi na uzasadniony interes gospodarczy STOKOTA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jako spółka handlowa posiadamy szereg prawnie uzasadnionych interesów, które są podstawą przetwarzania danych osobowych. W ten sposób zapewniamy odpowiednią równowagę między Twoim prawem do prywatności a uzasadnionymi interesami Stokota. Jeśli mimo wszystko masz sprzeciw wobec operacji przetwarzania dokonywanych z tego podstawowego powodu, możesz wnieść sprzeciw wobec tych operacji.

Chcemy również zachować Twoje dane osobowe jako potencjalnego klienta lub ewentualnie nowego dostawcy. Celem jest dalszy rozwój naszej organizacji. Możemy to zrobić, mając możliwość dalszego monitorowania naszych odpowiedzi na Twoje pytania lub przechowując otrzymane dane osobowe w celu późniejszego skontaktowania się z Tobą.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w przez okres niezbędny dla realizacji uzasadnionych interesów STOKOTA, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w pkt 2.3 i 2.5

3.4. Stokota prosi o Twoją zgodę

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, której nam udzieliłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz dorozumianą zgodę na otrzymywanie informacji o naszych usługach i produktach. Każdy newsletter zawiera zawsze możliwość wypisania się.

Gdy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, za pośrednictwem naszego banera plików cookie poprosimy Cię o zgodę na instalację naszych plików cookie dotyczących statystyk, marketingu i mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie można znaleźć tutaj.

4.       Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach?

4.1. Do naszych relacji biznesowych

Relacje biznesowe obejmują naszych klientów i dostawców. Stokota przetwarza dane osób, których dane dotyczą, które działają na rzecz firm, z którymi prowadzi się interesy. Celem tego przetwarzania jest dostarczenie informacji o produktach i usługach oraz utrzymanie relacji biznesowych.

Aby skontaktować się z Tobą i zidentyfikować Cię w celu zarządzania naszymi klientami i dostawcami, przetwarzamy następujące dane: nazwisko, imię, numer telefonu i/lub numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres IP, pliki cookie i Twój pracodawca.

4.2. Spośród naszych potencjalnych klientów i potencjalnych nowych dostawców

Nasi potencjalni klienci są zainteresowani naszymi produktami i usługami. Stokota pragnie zatem informować ich na bieżąco. W celu komunikacji i identyfikacji przetwarzamy następujące dane osobowe osób kontaktowych: nazwisko, imię, numer telefonu i/lub telefonu komórkowego, adres e-mail, adres IP, pliki cookies oraz Twój pracodawca.

Potencjalni dostawcy dysponują usługami i produktami, z których możemy korzystać, aby umożliwić naszym organizacjom sprawniejsze funkcjonowanie. W celu ponownego dotarcia w przyszłości do osób kontaktowych i ich identyfikacji przetwarzamy nazwisko, imię, numer telefonu i/lub telefonu komórkowego, adres e-mail, adres IP, pliki cookie oraz Państwa pracodawcę.

4.3. Ciasteczka (cookies)

Stokota używa plików cookie na swoich stronach internetowych. Cookies to małe pliki informacyjne, które podczas wizyty na stronie są przechowywane na urządzeniu, takim jak komputer, tablet lub smartfon, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę. Ilekroć w dalszej części odwołujemy się do „plików cookie”, mamy na myśli również inne porównywalne techniki. Cookies umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Jest to przydatne, ponieważ pozwala uniknąć konieczności wprowadzania swoich danych, wskazywania preferencji lub ciągłego dostosowywania ustawień. W ten sposób możemy również umożliwić naszej witrynie bardziej efektywne działanie, możemy lepiej zrozumieć zachowanie odwiedzających witrynę, a inne strony mogą uzyskać wgląd w zachowanie użytkownika podczas surfowania.

Pliki cookie nie zagrażają bezpieczeństwu Twojego komputera.

Używamy funkcjonalnych, analitycznych, marketingowych i społecznościowych plików cookie. Prosimy o zgodę przed zainstalowaniem tych niewielkich plików informacyjnych, z wyjątkiem funkcjonalnych plików cookie, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Więcej informacji o tym, jakich plików cookie używamy, jak długo je przechowujemy i jak możesz sobie z nimi poradzić, znajdziesz w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

4.4. Obrazy z kamer monitorujących są tymczasowo przechowywane

Możemy używać kamer w naszych budynkach i wokół nich. Jeśli w grę wchodzą kamery monitorujące, przestrzegamy przepisów prawa. Budynki pod nadzorem kamer rozpoznasz po wyraźnie widocznej naklejce.

Nagrania obrazu są przechowywane maksymalnie przez 30 dni. Ten okres przechowywania może zostać przedłużony, jeśli zarejestrowane obrazy

 • są przydatne do dostarczenia dowodu popełnienia przestępstwa lub uciążliwości;
 • może udowodnić uszkodzenie
 • potrafią zidentyfikować sprawcę, świadka lub ofiarę

5.       O udostępnianiu i przechowywaniu Twoich danych osobowych.

5.1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane udostępniamy tylko osobom, które otrzymały od nas wyraźną zgodę i potrzebują tych danych do wykonywania swoich zadań. Osoby te będą przetwarzać Twoje dane na podstawie tego samego powodu, z jakiego je od Ciebie otrzymaliśmy.

Zwracamy się do różnych podmiotów przetwarzających dane osobowe. To nasi podwykonawcy, którzy na nasze polecenie przetwarzają dane osobowe. Stokota współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują takie samo bezpieczeństwo techniczne i operacyjne.

Udostępniamy dalej Twoje dane tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu rządowego.

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim na ich własny użytek.

W związku z powyższym odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy STOKOTA, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania;
 2. b) partnerzy i kontrahenci STOKOTA, w tym także podmioty, z usług których STOKOTA korzysta w ramach prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności: dostawcy materiałów, części i urządzeń, podmioty świadczące na rzecz STOKOTA usługi prawne, firmy informatyczne dostarczające STOKOTA narzędzia i rozwiązania informatyczne, w tym hosting strony internetowej, dostęp i funkcjonowanie poczty elektronicznej, zapewniające masową wysyłkę newslettera, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, księgowość, podmioty świadczące na rzecz STOKOTA usługi marketingowe oraz analityczne;
 3. c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym np. urzędy skarbowe, w zakresie w jakim przekazanie Twoich danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z obowiązujących przepisów.”

Z uwagi na korzystanie przez STOKOTA z usług dostawców mających siedzibę na terytorium państw trzecich, informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych zapewnia w takim przypadku zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.”

5.2. Nie przechowujemy Twoich danych na zawsze

Stokota wykorzystuje Twoje dane osobowe w jasnym celu. Po spełnieniu tego celu dane są usuwane.

Dane osobowe naszych potencjalnych klientów i potencjalnych nowych dostawców przechowujemy przez 10 lat. Ze względu na charakter naszych produktów, inwestycji i naszą odpowiedzialność przechowujemy dane osobowe naszych klientów przez okres do 20 lat od ostatniego zakupu. Dla naszych dostawców ustaliliśmy okres przechowywania na 10 lat.

———————————————————–