close menu

15-11-2022

Information on the merger of STOKOTA Sp. z o.o. with its registered seat in Elbląg and METAL SERVICE CENTER POLSKA Sp. z o.o. with its registered seat in Elbląg by way of takeover

The Management Board of METAL SERVICE CENTER POLSKA Sp. z o.o. with its registered seat in Elbląg (hereinafter referred to as “the Company”), acting pursuant to Article 500 § 21 of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as “the KSH”) announces that on 15.11.2022 a plan of merger of the Company (the acquired company) with STOKOTA Sp. z o.o. with its seat in Elbląg (the acquiring company) in accordance with Article 492 § 1 item 1 of the KSH, by transferring all assets of the acquired company to STOKOTA Sp. z o.o. (merger by acquisition), and makes the said plan of merger, including attachments, available to the public. The Company further informs that in accordance with Article 505 § 3 of the KSH, shareholders may request that copies of the documents referred to in Article 505 § 1 and 2 of the KSH be made available to them free of charge at the Company’s registered office.

The agreed plan of merger and its attachments can be found here below.

 

Informacja o połączeniu STOKOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu oraz METAL SERVICE CENTER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu poprzez przejęcie

Zarząd STOKOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) ogłasza, że dnia 15.11.2022 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu plan połączenia Spółki (spółka przejmująca) ze spółką METAL SERVICE CENTER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia do publicznej wiadomości przedmiotowy plan połączenia wraz z załącznikami. Spółka informuje ponadto, że zgodnie z art. 505 § 3 KSH wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 i 2 KSH.

Uzgodniony plan połączenia wraz z załącznikami znajduje się tutaj.